Szkolenia Przeciwpożarowe wymagane są m.in. po zakończeniu opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla danego obiektu. Wtedy na Właścicielu Obiektu spoczywa obowiązek zapoznania swoich pracowników z treścią dokumentu, ale przede wszystkim z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi oraz sposobami postępowania w przypadku pojawienia się pożaru.

Na Właścicielach Obiektów, w których na stałe przebywa ponad 50 osób  spoczywa obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzenia ewakuacji swoich pracowników. Osoby na stałe przebywające w obiektach to oprócz pracowników także takie osoby jak uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dzieci
w przedszkolach, uczniowie szkół wyższych a także studenci zamieszkujące domy studenckie i mieszkańcy internatów.